Onze Werkwijze

Maak je je als ouder, kind of jongere zorgen over de ontwikkeling van jezelf of je kind? Loop jij of je kind thuis, op school of in sociale contacten vast en kom je er niet uit?
Dan kan onderzoek en behandeling bij De OpgroeiPraktijk uitkomst bieden. Wij kunnen vaststellen of het gedrag en klachten normaal en passend is bij de leeftijdsfase of dat er sprake is van een problematische ontwikkeling en deze met behandeling oplossen of verminderen. Het helpt daarbij om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om ergere klachten te voorkomen.

Je aanmelden voor hulp bij de OpgroeiPraktijk kan op twee manieren:

  • Telefonisch via het Centraal Informatie- en Aanmeldpunt, 088 – 123 26 22
  • Digitaal via de website
Intake Psychologisch onderzoek Advies Plan van aanpak Behandeling Nazorg
Online
vragenlijst
Intake
gesprek
Online
testonderzoek
Capaciteiten-
tests
Observaties
Gesprek met
kind en/of
ouders
Rapport
Advies-
gesprek
Behandelings-
plan
Samen doen
Stapsgewijs
Protocol
Soms online
Vaste
psycholoog
Online
vragenlijst
Follow-up
gesprek
Tevreden-
heids-
onderzoek

OpgroeiPraktijk Stappenplan:

1. Intake: Na aanmelding worden ouders en indien van toepassing ook de leerkracht per e-mail uitgenodigd om een korte online vragenlijst over het kind in te vullen. Daarna worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met een kinder- en jeugdpsycholoog.

2a. Psychologisch onderzoek: Op basis van de eerste onderzoeksresultaten wordt het psychologisch onderzoek ingericht. Dat kan bestaan uit capaciteitentests, spel- en/of schoolobservatie en een diagnostisch interview van het kind.

2b. Vervolgonderzoek indien noodzakelijk: Wordt uitgevoerd als er op basis van de eerste onderzoeksresultaten nog onvoldoende duidelijk is over de oorzaak van de klachten om een behandelingsplan op te stellen. Dit kan bestaan uit extra (online) vragenlijsten, een persoonlijkheidsonderzoek, een intelligentietest, neuropsychologische tests of één of meerdere gestructureerde interviews met onze psycholoog of specialist op een bepaald gebied.

3. Advies: De resultaten van de onderzoeken worden vastgelegd in een overzichtelijk rapport in begrijpelijke taal. Het rapport bevat een heldere conclusie en een passend advies en wordt uitvoerig toegelicht tijdens het adviesgesprek. Soms geeft de uitkomst je al voldoende inzicht en handvatten om zelf verder te kunnen. Is dit niet het geval dan vormt de uitslag van het onderzoek de basis voor de verdere behandeling.

4. Plan van aanpak: Als uit het advies blijkt dat behandeling wenselijk is volgt een Behandelingsplan. Dat is een soort draaiboek van de behandeling die je van ons krijgt. Het wordt door je psycholoog samen met jou en je kind opgesteld zodat je er beiden achter kunt staan. Het bevat het doel van de behandeling (het gewenste eindresultaat), de duur van de behandeling (het aantal consulten), wie er bij je behandeling betrokken is en de evaluatiemomenten. Het Behandelingsplan ontvang je op papier en wordt door ons, de ouders en, bij kinderen boven de 12 jaar, ook door het kind zelf ondertekend.

5. Behandeling: Op basis van het Behandelingsplan wordt in de gesprekken met je psycholoog gewerkt aan het bereiken van de doelstelling. Dat gebeurt in kleine, haalbare stappen.

Bij De OpgroeiPraktijk werken we veel met praktische opdrachten in de vorm van huiswerk, zodat de therapie niet alleen tot de gesprekken beperkt blijft. Hoe meer je zelf tussendoor kan doen, hoe sneller je doel wordt gehaald. Therapie bij De OpgroeiPraktijk is aanpakken en soms moeilijk doordat je geconfronteerd wordt met lastige dingen, zowel tijdens het oefenen als tijdens de gesprekken. Om het effect van een behandeling te vergroten maken wij steeds meer gebruik van ondersteunende internetbehandeling. Voor een aantal hulpgebieden zijn al behandelingen ontwikkeld die digitaal worden ondersteund bij ons op locatie of thuis op de computer. De ervaringen van onze cliënten hiermee zijn positief.

Een therapiegesprek duurt maximaal 45 minuten (of maximaal 90 minuten bij relatie- en gezinsgesprekken). De totale duur van een behandeling hangt af van het hulpgebied en de zwaarte van je problematiek en wordt vastgelegd in het Behandelingsplan.

6. Evaluatie en nazorg: Wanneer wij samen van mening zijn dat de gestelde doelen zijn bereikt, wordt het traject afgerond. Er wordt een laatste afspraak gepland +/- 2 maanden na de laatste bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekeken of je situatie blijvend veranderd is en of er nog adviezen nodig zijn om hier wel voor te zorgen. Daarnaast evalueren we de behandeling, jouw tevredenheid en de effecten die je hebt ervaren in de situatie van je kind of van jou als ouder en de klachten ten opzichte van het moment dat het traject gestart is.