Privacy reglement

Uitgangspunt
Levéo Specialisten en Levéo Praktijken ( Perspectief Praktijken, Perspectief Specialisten, de OpgroeiPraktijk en de OpgroeiSpecialist), stellen hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening.

Dit privacyreglement is opgesteld vanuit de kwaliteitsnormen die zijn ontwikkeld door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector GGZ (HKZ GGZ) en die als doel hebben om zichtbaar te maken dat de organisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering de kwaliteit van haar dienstverlening.

Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke regels die door de overheid zijn opgesteld rond de uitoefening van ons beroep.

Registratie van gegevens|
Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens om te gaan.

Levéo Specialisten en Levéo Praktijken registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer: m1050572.

Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

Geheimhouding
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Als echter door derden opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de cliënt niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Dossier
In uw dossier noteren wij gegevens van u en uw gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen onderzoeksgegevens en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de behandeling. Wanneer u niet meer bij ons komt sluiten wij het dossier af. Zowel bij aanmelding als na afsluiten van de behandeling wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld, tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien  jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is gekomen.

Gegevensverstrekking
De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.

Levéo Specialisten en Levéo Praktijken  stelt jaarlijks algemene geanonimiseerde gegevens ter beschikking aan landelijke en regionale koepelorganisaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, registraties en jaarverslagen.

Recht op inzage en verbetering
U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult op verzoek aan uw therapeut. Voor inzage van meer gegevens of afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken (tegen de normale consultkosten) met uw therapeut of een van onze medewerkers. U hebt  recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt tegen een onkostenvergoeding ook een kopie ontvangen van uw dossier.

In geval van een psychologisch rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heeft u het recht dit te lezen voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Wij zullen u altijd een adviesgesprek aanbieden waarin de rapportage met u wordt besproken. U hebt het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. U hebt het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de psycholoog door de wet verplicht is te rapporteren. U hebt altijd recht op een kopie van het rapport dat naar de opdrachtgever gaat.

Toestemming
Wij vragen uw toestemming door uw handtekening te zetten op het vragenformulier bij aanmelding. U stemt dan in met dit privacyreglement, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Tevens wordt hiermee uw toestemming gevraagd voor berichtgeving aan de huisarts of verwijzer.

Kinderen van gescheiden ouders
Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin gescheiden ouders recht hebben om geïnformeerd te worden over aanmelding of behandeling van hun kind bij een hulpverlener. U vindt hierover desgewenst informatie in de aparte brochure “Kinderen van gescheiden ouders” die onderdeel uitmaakt van dit privacyreglement. U kunt hierover contact opnemen met uw behandelaar of het secretariaat.

Nadere toelichting
Dit privacyreglement is gebaseerd op de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Voor uitgebreidere informatie over de Beroepscode verwijzen wij u naar de internetpagina van het NIP, www.psynip.nl/NIPAlgemeen/Beroepsethiek.