Algemene voorwaarden

Op de zorg die wij bieden zijn algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze hier lezen, maar u kunt ook een exemplaar downloaden door hier te klikken.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OPGROEIPRAKTIJK
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van De Opgroeipraktijk BV aan natuurlijk personen.

De Opgroeipraktijk is via haar moederorganisatie Levéo Specialisten een WTZI en HKZ gecertificeerde zorginstelling op het terrein van de Jeugdzorg en levert zorg in de vorm van diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongvolwassenen en hun ouders.
 
Op grond van uw verwijsbrief (van de huisarts, het gemeentelijk jeugd of wijkteam, gecertificeerde instellingen of andere wettelijk toewijzers) komt u of uw kind in aanmerking voor een behandeltraject in het kader van de Jeugdwet. De hieronder omschreven voorwaarden hierop van toepassing.

Behandelkosten
De gemaakte zorgkosten worden via een zorgarrangement of diagnose/behandelproduct rechtstreeks bij uw gemeente gedeclareerd en vergoed vanuit de Jeugdwet.

Vanaf uw 18 jaar valt u niet meer onder de kaders van de jeugdwet en wordt u behandeling indien mogelijk gecontinueerd via uw zorgverzekering (lees hiervoor de algemene voorwaarden van onze volwassenen afdeling Perspectief) 

Afspraken
1) In het dossier moet een verwijskaart van uw (huis)arts en/ of gemeente of andere wettelijke toewijzer aanwezig zijn. U moet deze uiterlijk bij het intakegesprek aan ons overleggen, of van te voren aan het centraal informatie punt sturen of e-mailen.

2) Hetzelfde geldt voor een kopie van uw legitimatiebewijs.

3) U wordt verzocht voorafgaand aan het intakegesprek een vragenlijst in te vullen via onze website.

4) Op basis van het ontvangen verwijs en aanmeldformulier wordt beoordeeld of een diagnostiek-behandeltraject geïndiceerd is. Wanneer dit het geval is wordt gestart met een intaketraject. Als de aanmeldgegevens een contra-indicatie voor onderzoek en/of behandeling vormen, zullen we de cliënt niet in behandeling nemen.

5) Op basis van de verwijzing, pre intake en de intake bepalen we samen uw onderzoek en behandelvraag en bijbehorende verwachte zorgzwaarte. Op grond hiervan wordt een verzoek op toewijzing (VOT) ingediend bij de gemeente. Na goedkeuring en afgeven van een toekenningsbeschikking kan de zorg dan starten.     

6) De behandelaar houdt een digitaal dossier van de voortgang van de behandeling bij. U kunt ten allen tijde verzoeken inzage te krijgen in uw persoonlijke dossier. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om het dossier binnen 7 werkdagen op onze vestiging in te zien.

7) De kosten voor een behandeling worden gedeclareerd bij uw gemeente op basis van de door hen afgegeven zorgtoewijzing en de met deze gemeente gemaakte contract afspraken.

8) Indien u verhinderd bent voor een reeds gemaakte afspraak wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Doet u dit 24 uur of korter voorafgaand aan de afspraak brengen wij een bedrag van 50,- bij u in rekening. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Meldt u zich 24 uur of langer voorafgaand aan de afspraak af, brengen wij geen kosten in rekening.

9) Over aanvang en beëindiging van uw behandeling wordt, met uw toestemming, uw verwijzend (huis)arts of gemeentelijke verwijzer door ons geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met uzelf, tussentijds overleg plaatsvinden.

10) Alle behandelingen vinden plaats door of onder de (eind)verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog BIG en/of GZ psycholoog BIG, ook als een (gedeelte van de) behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog of andere medewerker.

11) De behandeling wordt uitgevoerd op basis van een Behandelingsplan conform de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) dat u ter ondertekening zal worden aangeboden.

12) Gedurende het behandelingsproces vinden periodiek doel en effectmeting (Routine Outcome Monitoring) en bij afronding een tevredenheidsonderzoek plaats om onze zorg aan u te kunnen verbeteren.

13) De Levéo Groep waar De Opgroeipraktijk onderdeel van is heeft voor al haar onderdelen een Privacy- en Klachtenreglement (die te vinden zijn op onze websites). Deze maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. In het Privacyreglement en toestemmingsformulier informatie en voorwaarden in verband met (persoons)gegevens en zorginhoudelijke gegevens.

Akkoordverklaring
Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. U verklaart zich dan akkoord met alle in deze Spelregels opgenomen bepalingen. Verzenden van het Aanmeldingsformulier op deze website geldt als ondertekening/akkoordverklaring.