Behandeling

De OpgroeiPraktijk werkt voor behandeling op alle hulpgebieden met vaste zorgpaden en behandelprotocollen, die zijn onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek naar de beste en meest effectieve manier van onderzoek en behandeling van psychische klachten en stoornissen. De zorgpaden geven de behandeling structuur en jou daarmee houvast over duur, intensiteit, inhoud en fases van de behandeling. De zorgpaden zijn gebaseerd op de Landelijke Richtlijnen die zijn samengesteld door het Trimbosinstituut en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (een samenwerkingsverband van universitaire centra).  

De feitelijke behandeling bestaat, afhankelijk van de aard van de klachten en de leeftijd van je kind, uit een vaste serie van gesprekken, observaties, opdrachten en evaluatiemomenten met de behandelaar. In veel gevallen wordt ook het systeem rondom het kind (gezin, school, hobby’s, vriendjes) betrokken, omdat het er uiteindelijk om draait dat je kind lekker in zijn vel zit in zijn eigen omgeving.

Hoe lang duurt het?

Na aanmelding start je direct met je behandeling indien er geen psychologisch onderzoek is afgesproken. Op basis van de problematiek wordt een Behandelplan op maat opgesteld. De doorlooptijd van de behandeling varieert meestal tussen de 3 en de 6 maanden bij lichtere en gemiddelde problematiek en tussen de 6 en 12 maanden bij gespecialiseerde behandelingen voor zwaardere problematiek.

Stappenplan

Na acceptatie van de aanmelding worden ouders per e-mail uitgenodigd om een korte online vragenlijst over hun kind in te vullen. Deze ROM-vragenlijst wordt gebruikt als eerste screening en voor de effectmeting van het traject. De ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek met onze kinder- en jeugdpsycholoog op het moment dat er ruimte is om de behandeling te starten.

In het intakegesprek met kind en ouders wordt de problematiek, de hulpvraag, de verwachtingen van de cliënt en de te bereiken resultaten met elkaar doorgesproken.

Soms wordt eerst psychologisch onderzoek uitgevoerd voordat met de behandeling wordt gestart. Ook kunnen (onderdelen van) psychologisch onderzoek in een behandelingstraject worden opgenomen. Klik op de link voor een uitleg over psychologisch onderzoek.

Op basis van de intake (of de resultaten van een psychologisch onderzoek) wordt in overleg tussen cliënt en behandelaar een plan van aanpak opgesteld en vastgelegd in een Behandelingsovereenkomst. Dit document (een soort draaiboek) bevat het doel van de behandeling (het gewenste eindresultaat), de duur van de behandeling (het aantal consulten), wie er bij je behandeling betrokken is en de evaluatiemomenten. Het Behandelplan ontvang je op papier en wordt door ons, de ouders en, bij kinderen boven de 12 jaar, ook door het kind zelf ondertekend, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen het eens is met het plan.

Op basis van de Behandelingsovereenkomst wordt in de gesprekken met je psycholoog gewerkt aan het bereiken van de doelstelling. Dat gebeurt in kleine, haalbare stappen met behulp van de inzet van verschillende methodes die passen bij jou en je problematiek. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met het kind, de ouders en/of het hele gezin.