Psychologisch onderzoek

Ieder kind en elke jongere kan in zijn leven van tijd tot tijd te maken krijgen met psychische klachten. Maar wanneer deze klachten het dagelijks functioneren gaan belemmeren is het belangrijk om er niet te lang mee rond te blijven lopen.

Als onduidelijk is waar de klachten vandaan komen én welke hulp het beste aansluit, kan psychologisch onderzoek duidelijkheid bieden. Psychologisch onderzoek biedt de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op de ernst en aard van de psychische klachten en problemen maar ook oorzaken uit te sluiten. Dit gebeurt door het in kaart brengen van de (vroegkinderlijke) ontwikkeling en de huidige cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling. Er wordt zowel naar de kind- als omgevingsfactoren gekeken die van invloed zijn op de ontstane moeilijkheden.

Hoe het psychologisch onderzoek er precies uitziet en welke onderdelen, testen en vragenlijsten ingezet gaan worden, is sterk afhankelijk van de onderzoeksvraag en zal in overleg met ouders en mogelijk ook de verwijzer bepaald worden.

Het totaal van de gesprekken, ingezette observaties, testen en vragenlijsten leidt tot een goed onderbouwd advies waarin de aard, ernst en oorzaak van de klachten worden vastgesteld. Vanuit daar kan een concreet advies gegeven worden over mogelijke vervolghulp en een behandelplan opgesteld worden. Ook worden er handvatten geboden  in hoe om te gaan met de ervaren klachten vanuit de sterke en minder sterke kanten van jou of jullie kind.

Het is mogelijk dat de conclusie en het advies al meteen alle vragen beantwoordt en het advies voldoende is.

Hoe lang duurt het?
Dat hangt af van het soort probleem en de zwaarte. Eerst zetten we samen het probleem en/of de hulpvraag op een rijtje. Als het voldoende duidelijk is wordt aansluitend gestart met behandeling. Soms is echter uitgebreider onderzoek naar klachten, problemen of ontwikkeling nodig om een goed beeld te vormen. In dat geval start het traject met psychologisch testonderzoek. Dat heeft een doorlooptijd van 4 tot 6 weken.

De OpgroeiPraktijk Stappenplan:

Na acceptatie van de aanmelding worden ouders per e-mail uitgenodigd om een korte online vragenlijst over hun kind in te vullen. Deze ROM-vragenlijst wordt gebruikt als eerste screening en voor de effectmeting van het traject. De ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek met onze kinder- en jeugdpsycholoog op het moment dat er ruimte is om het onderzoek te starten.

In het intakegesprek met kind en ouders worden de problematiek, de hulpvraag, de verwachtingen van de cliënt en de te bereiken resultaten met elkaar doorgesproken.

Op basis van de intake wordt het psychologisch onderzoek ingericht. Dat kan bestaan uit capaciteitentests, spel- en/of schoolobservatie, een interview met de ouders over de ontwikkeling van het kind en een diagnostisch interview met het kind.

Als op basis van de eerste onderzoeksresultaten het beeld nog niet duidelijk genoeg is voor een verklaring en/of advies, starten we een vervolgonderzoek. Dit kan bestaan uit extra (online) vragenlijsten, een persoonlijkheidsonderzoek, een intelligentietest, neuropsychologische tests of één of meerdere gestructureerde interviews met onze psycholoog of specialist op een bepaald gebied.

De resultaten van de onderzoeken worden vastgelegd in een overzichtelijk rapport in begrijpelijke taal. Het rapport bevat een heldere conclusie (verklaringsmodel) en een passend advies en wordt uitgebreid toegelicht tijdens het adviesgesprek. Soms geeft de uitkomst al voldoende inzicht en handvatten om zelf verder te kunnen, is dit niet het geval dan vormt de uitslag van het onderzoek de basis voor een verder behandelings- of begeleidingstraject of een gerichte doorverwijzing.

Welke onderzoeken zijn er?

Gemeentes hebben behandelaars in de GGZ contractueel verplicht om ROM-metingen te doen. Dat houdt in dat bij aanvang van een behandeling door de cliënt een vragenlijst wordt ingevuld en na afronding van de behandeling nogmaals. Dat heet voor- en nameting. Hierdoor hopen de zorgverzekeraars in kaart te kunnen brengen hoe effectief behandelingen verlopen. De gegevens worden volledig geanonimiseerd verwerkt door een onafhankelijke instelling. De OpgroeiPraktijk heeft hiermee meteen een overzicht van de belangrijkste klachten en problemen als voorbereiding op de start van onderzoek of behandeling.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die online door de ouders wordt ingevuld. De benodigde tijd voor het invullen is 5 tot 10 minuten.

De OpgroeiPraktijk kan diagnostisch onderzoek verrichten om een beeld te krijgen van de intelligentie van een kind. Dit wordt gedaan met behulp van de meest gebruikte intelligentietesten in Nederland: de WISC-V-NL (6 t/m 17 jaar), de WPSSI-III (2,5 t/m 5 jaar) en de WAIS-IV-NL (vanaf 17 jaar). De vraag naar intelligentieonderzoek ontstaat meestal wanneer ouders of school zich zorgen maken over het functioneren van een kind. In de meeste gevallen is het intelligentieonderzoek een onderdeel van een groter onderzoek, omdat bij de interpretatie van leer,- gedrags- en emotionele problemen bij kinderen vrijwel altijd de cognitieve ontwikkeling wordt meegenomen. De psycholoog stelt naar aanleiding van deze resultaten een onderzoeksrapport samen, waarin een heldere beschrijving wordt gegeven van het intelligentieprofiel van het kind.

De OpgroeiPraktijk kan neuropsychologisch onderzoek verrichten naar de vaardigheden van een kind. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar verschillende gedragsfuncties, zoals schoolse vaardigheden, executieve functies, geheugenfuncties en de aandacht en concentratie van een kind.

De OpgroeiPraktijk kan onderzoek verrichten naar het sociaal en emotioneel functioneren van een kind, evenals naar de persoonlijkheidsontwikkeling. Naast een uitgebreid gesprek met ouders en het kind wordt gebruik gemaakt van verschillend testmateriaal en vragenlijsten. Aan de hand van de bevindingen wordt een helder beeld verkregen over de verschillende ontwikkelingsgebieden en de behoeften van een kind. Ook kan er worden vastgesteld of er sprake is van een mogelijke ontwikkelingsstoornis, zoals een aan autisme verwante stoornis.